De Riese Goliath un de êiserne Hinnerk

(Batenhorster Mundart)

Vüör Têiden häwwet in de Giêgend tüsken Bêilefeld un Strommerg twäi unbännig graute Mensken liäwet. De äine met de grauten Holsken was de Riese Goliath und de met de êisern Rippen de êiserne Hinnerk. Rêien könn'n se nich; de Piäre wörn wat kläin fö iähr. Un so meuken se den Wäg tüsken Bêilefeld un Strommerg miännigmaol inn'n Dag to Foute.

Backen däen de bäiden immer an'n Strommersken Knapp. De Sêigte bêi Ostbiärgs Knapp was iähr Backtrog.

Ain'n Aobend was't iähr bêi dat Däigkniän nütte late worn. Äs se nou bes in de Giêgend koum' wörn, wo an de Uolgebiäke tüsken Wêimbrügge un Göütsel de Slebrügen Hoff ligg, dao was dat so piêkdöuster worn, dat'm sêin äigen Bäine nich wêierfinn'n konn. "Hinnerk", raip Goliath, "wi blêiwet hêier liggen, süs völäise ick vermuckt mêin'n Holsken nao!" Un se lächen sich tiêgent Holt int lange Gräs un slaipen in. Off den Hinnerk nou son willen Ossen met de Hörn in de Rippen pruekere oder wat do süs passäiere, genoug, he fonk an to kratzen, äs wänn em en Dutz Flaihe up äinmaol biëten hör, un Goliath, de so tüsken Waken un Draimen dat kratzen hoar, dach nich anners, äs de Kärl wör oll ant Backtrogoutschrappen, un sprank up un wull hölpen. Un met de Aperigge kräig he sêin'n Holsken vuoll Sand. He däi en outschütten, un daovon is de Sandknapp kuom', de bêi Slebrüggen Hoff vandage nao to säihen is.

Aus: Heimatkunde des Kreises Wiedenbrück / hrsg. vom Kreisheimatbunde Wiedenbrück. - Gütersloh : Flöttmann, 1927. - S. 69

Zurück