Vöiergeschichte out Bornholte

(Bornholter Mundart)

"Häi, hault maol!" reip de Schaiper den beiden Naowerjunges taou, de just nan Faile förn, "ick mott ju eiys wat votelln". "Brr! Wat gifft denn nijes?" fraogen de beiden. "Jä, voschrecket ju män nich!" fenk de Schaiper an, "out jun House kümp baule en Lêik. Ick hä vüörge Nacht seiyen, at de Mester in jun Backs en Sark maouk" "Hässe sieker in Babylon singen haot", lachen en de beiden out.

Kuotte Têit dorup waord de Var van de beiden krank un starv. De Mester quam ton Sark maken. Hüwelbank un Brä stün'n uppe Diäl: De Schaiper söll doch nich sin'n Willn häm'm. Auk waord'n Mester na ansägt, den Sark up kenne annern Stêie aose uppe Diäl färrig to maken. - Uppe Diäl aower wast döüster un binauet, un de Mester männ baule: " Wat de dauern Junges wull daobêi hätt, at ik den Sark hêier maken sall, in'n Backs geiht't doch viel biätter." He packe sick de gansen Saken uppe Kaorn, schauf daomet nan Backse un arbêije hêier wüdder.

Wo dao de beidn Junges, de na Kaounitz wän wörn, uppn Hoff quaim, trum'm se ährn eigen Augen nich: Aolles, wat de Schaiper seiyen ha, was indruopen.

Aus: Heimatkunde des Kreises Wiedenbrück / hrsg. vom Kreisheimatbunde Wiedenbrück. - Gütersloh : Flöttmann, 1927. - S. 62

Zurück